Voor ouder(s)/verzorger(s)

Wij zien u als belangrijke partner binnen ons onderwijs.

U speelt als ouder(s)/verzorger(s) in het onderwijs op ‘t Vossenhol een belangrijke rol. U kent uw kind(eren) immers als geen ander, u maakt deel uit van de omgeving van uw kind en u weet wat uw kind nodig heeft om zich daarin te ontplooien. Wij zien u dan ook als belangrijke partner binnen ons onderwijs.

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie hebben een positief effect op leren. We hechten dan ook veel waarde aan een goed contact met u en gaan graag met u in gesprek over uw kind(eren).

We streven er naar om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van uw kind(eren) en de ontwikkeling van onze school.

Samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) vindt vooral plaats door:

 • een intensieve en inhoudelijke samenwerking met de MedezeggenschapsRaad (MR) en de OuderVereniging (OV)
 • de deelname van ouder(s)/verzorger(s) aan verschillende werkgroepen, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, etc.
 • de hulp die ouder(s)/verzorger(s) bieden bij de organisatie van school- en groepsactiviteiten, zoals het groepslezen, het luizenkammen, excursies, het schoolreisje, het kamp van de schoolverlaters, etc.
 • met u in gesprek te blijven over de behoefte(n) van uw kind(eren) en wederzijdse verwachtingen uit te spreken.

We informeren ouder(s)/verzorger(s) door:

 • informatieavond(en) te organiseren m.b.t. een thema of schoolgerelateerde onderwerpen
 • informatieberichten via Social Schools, waarin de directie u mede namens het team op de hoogte brengt van de laatste ontwikkelingen op onze school
 • onze website
 • Social Schools (www.socialschools.nl), waar ouders via een inlogcode een up-to-date schoolkalender, de schoolgids, het jaarboekje en andere belangrijke documenten kunnen vinden
 • MijnRapportfolio in te vullen, waarmee we ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren)
 • een gesprekkencyclus te hanteren waarin met de ouder(s)/verzorger(s) en hun kind(eren) MijnRapportfolio en de ontwikkeling van hun kind(eren) besproken wordt
 • korte lijntjes te houden met ouder(s)/verzorger(s), door bij bijzonderheden even contact op te nemen
 • inloopmomenten te organiseren, waarbij leerlingen kunnen laten zien waar zij zoal mee bezig zijn.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN