Oudervereniging

Ouder(s)/verzorger(s) betrekken bij de school

De OV wil de samenwerking bevorderen tussen de ouders, de directie en de leerkrachten als het gaat om het onderwijs en de vorming van de leerlingen. De belangrijkste taak is dan ook: de ouders betrekken bij de school. Dit gebeurt vooral door ouders en leerkrachten samen allerlei activiteiten te laten organiseren. Hiervoor wordt per activiteit een commissie ingesteld.  

In het begin van het jaar inventariseert het team van klassenouders al welke ouders bij activiteiten willen helpen. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: schoolreisje, sportdag, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, schoolvieringen en het schoolkamp van de schoolverlaters. Vindt u het leuk om te helpen bij het organiseren van activiteiten, neem dan contact op met één van de ouders uit de OV of met één van de klassenouders.  

De samenstelling van de OV kunt u vinden in het jaarboekje. 

De OV helpt bij de uitvoering van de plannen en draagt financieel bij aan deze activiteiten. Zonder deze financiële bijdrage van de OV is heel veel niet mogelijk. Deze activiteiten worden niet vergoed door de overheid. 

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor ouders van leerlingen van de school. Bij inschrijving verklaart men zich bereid tot het betalen van de vrijwillige contributie, die na goedkeuring door de MR, door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Voor kinderen die na 31 januari op school komen, is de bijdrage de helft. Ouders van schoolverlaters betalen een extra bijdrage voor de kosten van het schoolkamp. Het innen van de contributie gebeurt middels een automatische incasso, tenzij (op verzoek van ouders) anders afgesproken met de penningmeester.  

De OV kan ook met de school overleggen over het onderwijs of over andere vraagstukken die de school raken. De OV vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Verslagen van de vergaderingen van het bestuur van de OuderVereniging zijn opvraagbaar bij de secretaris via het e-mailadres: oudervereniging.vossenhol@spog.nl 

De statuten en het huishoudelijk reglement van de OuderVereniging zijn opvraagbaar bij de voorzitter of secretaris van de OV. 

Ieder jaar wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering na de zomervakantie de begroting voor het komende schooljaar goedgekeurd. De penningmeester presenteert de resultaatrekening over het afgelopen jaar.

Lidmaatschap en Privacyverklaring

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de school. Bij inschrijving verklaart men zich bereid tot het betalen van de vrijwillige contributie, die na goedkeuring door de MR, door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u hier onze privacyverklaring nalezen.

Meer informatie over het Oudervereniging

Bij de OV-leden is meer informatie over en van de OV te vinden. Voor de samenstelling en de vergaderdata van de OV verwijzen we naar het jaarboekje en de schoolagenda van Social Schools.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN