Medezeggenschapsraad

Op ‘t Vossenhol functioneert een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit zeven personen, te weten vier ouders en drie leerkrachten.

De MR:

  • is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden,
  • kan voorstellen doen aan het bestuur,
  • kan standpunten kenbaar maken aan het bestuur,
  • brengt ten aanzien van bepaalde zaken advies uit,
  • verleent ten aanzien van andere zaken instemming.

De zaken waarvoor advies of instemming door de MR verleend dient te worden zijn opgenomen in het medezeggenschapsreglement. Bij de MR-leden is meer informatie over en van de MR te vinden. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De MR kan wel besluiten om achter gesloten deuren te vergaderen. Dit is het geval als er over individuen wordt gesproken of als het karakter van een onderwerp aanleiding vormt de zaak vertrouwelijk te behandelen.

De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar. Hij of zij kan zich na drie jaar herkiesbaar stellen. Ook andere ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich dan aanmelden.

Voor de samenstelling van de MR en de vergaderdata verwijzen we de agenda van Social Schools.

De MR is bereikbaar via mr.vossenhol@spog.nl

Zittingsduur van een MR-lid

De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar. Hij of zij kan zich na drie jaar herkiesbaar stellen. Ook andere ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich dan aanmelden.

 

 

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN