Missie en visie

‘Gepersonaliseerd leren’

Op basisschool ‘t Vossenhol hebben we een diversiteit aan kleine en grotere mensen met elk hun eigen talenten, ondersteunings- en onderwijsbehoeften. We willen iedereen in beweging zetten om zich optimaal, naar eigen vermogen, te ontwikkelen. Omdat iedereen dit op een andere manier en in een ander tempo doet, laten we het leerstofjaarklassensysteem los en zijn we op weg naar gepersonaliseerd leren. Basisschool ‘t Vossenhol wil leerlingen onderwijs en instructie op maat bieden, passend bij de ondersteuningsbehoefte van ieder kind.

Op de eerste plaats zorgen we er met elkaar voor dat het kind zich veilig voelt op school, dat het de ruimte krijgt op zoek te gaan naar zichzelf en zichzelf kan en mag zijn. Leren betekent fouten maken en binnen dit proces zal het kind zich gesteund voelen door medeleerlingen, ouders en het team. Leerkrachten begeleiden en ondersteunen dit proces daar waar nodig met groepsvormende activiteiten. Met alle betrokkenen streven wij ernaar dat het kind met alle nodige bagage, vol vertrouwen en met een nieuwsgierige blik de toekomst tegemoet gaat.

Ook binnen ons team doorloopt iedereen zijn eigen ontwikkelingsproces. We benutten elkaars kwaliteiten, hebben niet alleen zorg voor de eigen groep maar dragen zorg voor alle leerlingen en de leerkracht kan zowel onderwijzer als sturende begeleider en coach zijn. We leren van en met elkaar.

Om deze diversiteit optimaal te kunnen managen, is een schoolklimaat van veiligheid, vertrouwen en respect nodig. Welbevinden is voor iedereen een belangrijke voorwaarde om tot leren te kunnen komen. We vinden het belangrijk dat leerlingen graag naar school komen en plezier hebben in het leren.

We richten ons daarbij niet alleen op het overdragen van kennis, maar ondersteunen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling. De leerkracht kijkt naar het kind in zijn totaliteit. Bij talentontwikkeling ligt de rol van de leerkracht in het signaleren, ondersteunen en begeleiden van talenten en interesses van het kind. Zij mogen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Samen met ouders is het kind zélf de belangrijkste gesprekspartner. In de driehoek kind-ouder-leerkracht maken we groei mogelijk en voelt het kind zich betrokken en medeverantwoordelijk.

Bij onderzoekend leren gaat het om het zelf onderzoeken van nieuwsgierige vragen. De benadering is open, het eindresultaat is niet bij voorbaat bekend. Onderzoekend leren draagt bij aan de ontwikkeling van verschillende vaardigheden zoals observeren, systematisch gegevens verzamelen, ordenen, interpreteren, het ontwikkelen van ideeën en het bedenken van creatieve oplossingen. Het einddoel van onderzoekend leren is om explorerend gedrag bij kinderen te stimuleren en ruimte te geven aan hun natuurlijke nieuwsgierigheid.

Als team zijn we ook nieuwsgierig en durven we oude routines los te laten. We stellen onszelf als team regelmatig de vraag: ‘Waarom doen we de dingen die we doen?’ We willen ze namelijk doen omdat ze effectief bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen, onszelf en de school en niet omdat we ze al jaren op deze manier doen. We zijn kritisch en reflecteren op onszelf.

We werken in units, basis- en instructiegroepen, waardoor ruimte ontstaat voor extra aandacht én extra uitdaging.
Onze groepen staan niet alleen op zichzelf, maar staan ook onderling met elkaar in verbinding. Schuif- en tussendeuren staan open en er vindt samenwerking plaats. Er wordt gewerkt met schoolbrede, vakoverstijgende thema’s, waarbij we linken leggen naar de actualiteit en de belevingswereld van onze leerlingen. Ook is er een verbinding naar buiten. Naar het leerplein, de aula, de Bieb op School, maar ook naar de tuintjes, het speelplein, het park, de buurt en verder. Onderwijs is overal.

Binnen het traject van de OnderzoeksWerkPlaats maken we keuzes in welke vorm en in welke mate we gebruik willen maken van ICT.

Wilt u zien hoe dit er in de praktijk uit ziet? Bel, mail of loop gerust even binnen voor een afspraak. Rondleidingen vinden plaats onder schooltijd.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN