Verlof

Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om, moet tijdig van tevoren aangevraagd worden. Dit kunt u doen via Social Schools. Klik op de knop ‘Administratie’ en vervolgens op ‘verlof aanvragen’. Voor elk kind vult u een aparte aanvraag in.

Deze aanvragen worden getoetst aan de wettelijke regelingen (leerplichtwet), waarna u via Social Schools bericht krijgt of het verlof is goedgekeurd of afgekeurd.

Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij:

 • godsdienst of levensovertuiging (in overleg met de directeur)
 • een verhuizing van het gezin (maximaal 1 dag)
 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (maximaal 2 dagen)
 • het 12,5-, 25- 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag)
 • het 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouders (maximaal 1 dag)
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (in overleg met de directeur)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (maximaal 4 dagen), bloed- en aanverwanten in de 2e graad (maximaal 2 dagen), bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (maximaal 1 dag).
 • situaties waarin sprake is van een medische of sociale indicatie. Hierbij dient een verklaring van bijv. een arts te worden overlegd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
 • andere gewichtige omstandigheden, waarbij er sprake moet zijn van een overmacht-situatie.

 

Vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:

 • het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan,
 • het verlof minimaal twee maanden van tevoren wordt aangevraagd en
  • een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiële vakanties mogelijk is, en
  • een verklaring van de accountant wordt overlegd waaruit blijkt dat het, gezien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, financieel niet mogelijk is binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan.

 

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:

 • eenmaal per schooljaar verleend worden
 • niet langer duren dan 10 schooldagen
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

 

De volgende situaties zijn géén ‘andere gewichtige omstandigheden’ en hiervoor kan dan ook géén verlof verleend worden:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.

 

Streng toezicht op de leerplicht

Wij verzoeken u dringend met het bovenstaande rekening te houden en niet onnodig en ongevraagd verlof op te nemen. De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim.

De inspectie en de leerplichtambtenaar houden hierop tegenwoordig streng toezicht. Zowel ouders als school riskeren een boete bij het niet nakomen van de leerplichtwet.

Het vakantierooster staat vermeld in het jaarboekje en op de website.

 

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN