Kinderraad

Kinderraad

Op onze school hebben we een Kinderraad. De Kinderraad denkt mee over de gang van zaken op onze school. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen een stem te geven. We willen onze leerlingen graag serieus nemen en weten wat er in ze omgaat, wat ze ergens van vinden en welke ideeën ze hebben.

Doel
Het doel van onze Kinderraad is:

 • De leerlingen het gevoel geven dat ze meetellen en dat de school hun mening ook belangrijk vindt en serieus neemt;
 • De betrokkenheid van de leerlingen vergroten door ze mee te laten denken over én zich in te zetten voor de school;
 • De leerlingen leren om naar elkaar te luisteren, goed samen te werken, te plannen, afspraken te maken én na te komen en op een gelijkwaardige manier te discussiëren;
 • De leerlingen leren om een achterban te vertegenwoordigen;
 • De leerlingen binnen hun eigen vertrouwde omgeving kennis laten maken met een democratische cultuur;
 • Het bevorderen van actief burgerschap.

Samenstelling
De Kinderraad bestaat uit negen leerlingen uit unit 3. We streven ernaar dat iedere jaargroep (6, 7, 8) vertegenwoordigd is in de Kinderraad. De leden vertegenwoordigen hun hele achterban, dus ook unit 1 en 2.

Bij iedere vergadering worden de leden bijgestaan door een van de twee vaste begeleiders. De begeleiders zijn twee teamleden. De Kinderraad vergadert zes keer per jaar. Iedere eerste vergadering wordt er een voorzitter en een notulist gekozen. Deze leerlingen hebben deze rol gedurende het hele schooljaar.

Verkiezingen
In de eerste maand van het schooljaar vinden de verkiezingen voor de Kinderraad van het betreffende schooljaar plaats. Deze periode bevat aanmeldtijd, campagnetijd en de verkiezingsdag. Alle leerlingen van unit 3 mogen zich met toestemming van ouder(s)/verzorger(s) verkiesbaar stellen.

Zittingsduur
De leden van de Kinderraad worden voor de periode van één schooljaar gekozen. Hierna treden zij af. Zij mogen zich in het schooljaar erop herkiesbaar stellen.

Rechten en plichten van de Kinderraad

 • De Kinderraad mag over alle aangelegenheden van de school praten. Hierbij worden personen altijd beschermd. Vaste gespreksonderwerpen zijn altijd:
  – hoe de leerlingen de school vinden
  – hoe veilig ze zich voelen op school
  – of er gepest wordt op school en/of ze vervelende dingen meemaken
  – hoe ze de lessen op school vinden
  – hoe ze de schoolbrede activiteiten die geweest zijn hebben gevonden en/of ze ideeën hebben voor toekomstige schoolbrede activiteiten.
 • Leden van de Kinderraad krijgen van de basisgroepsleerkracht tijd om onderwerpen in de klas in te brengen of te bespreken.
 • De Kinderraad mag voorstellen doen of meningen geven aan de directie, het team, de MR en de OV/Eventmanagers. Deze moeten op hun beurt de Kinderraad op de hoogte stellen van wat er met hun voorstellen gedaan wordt.
 • De Kinderraad kan via het eigen Social Schools-account informatie door geven aan het team, ouders en leerlingen.
 • De Kinderraad zorgt ervoor dat de leerlingen, ouders en het team op de hoogte worden gesteld van alles wat de Kinderraad heeft afgesproken.
 • De Kinderraad heeft een eigen postbus in de school waar andere partijen post in mogen stoppen. Daarnaast heeft iedere basisgroep ook een eigen ideeënbus waar andere leerlingen ideeën in mogen stoppen.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN