Van Ruysdaelweg 8, 6562 XE Groesbeek  |  Tel (024) 397 15 48  |  info@bs-vossenhol.nl

MR

Op 't Vossenhol functioneert een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit zes personen, te weten drie ouders en drie leerkrachten.

 

De MR:

- is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden,

- kan voorstellen doen aan het bestuur,

- kan standpunten kenbaar maken aan het bestuur,

- brengt ten aanzien van bepaalde zaken advies uit,

- verleent ten aanzien van andere zaken instemming.

 

De zaken waarvoor advies of instemming door de MR verleend dient te worden zijn opgenomen in het medezeggenschapsreglement. Bij de MR-leden is meer informatie over en van de MR te vinden. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De MR kan wel besluiten om achter gesloten deuren te vergaderen. Dit is het geval als er over individuen wordt gesproken of als het karakter van een onderwerp aanleiding vormt de zaak vertrouwelijk te behandelen.

 

De agenda (21-02-2018 en 12-04-2018) van de vergadering wordt door de MR een week voor de vergadering op het mededelingenbord gehangen. Tevens is deze te lezen via een link in het Vossennieuws en op de website. De goedgekeurde notulen kunt u daar ook vinden.

 

De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar. Hij of zij kan zich na drie jaar herkiesbaar stellen. Ook andere ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich dan aanmelden.

 

Voor de samenstelling van de MR en de vergaderdata verwijzen we naar het jaarboekje en de schoolkalender van DigiDuif.